Algemene voorwaarden en Reglement 

1. Algemeen 
De Recreatieve is een éénmanszaak, gevestigd te Lelystad. Wij staan sinds 1990 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

2. Routes 
Onze routes zijn Recreatief zonder wedstrijd element. Niet voor wat betreft de snelheid, doch ook niet door middel van opdrachten e.d. Ieder rijdt individueel en voor eigen risico. Wij hanteren de Groene Code ook als reglement. Wellicht ten overvloede merken wij op dat de Recreatieve op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld voor schade en/of ongevallen. De Recreatieve zal deelnemers die zich niet aan de algemeen geldende verkeersregels en de Groene Code houden, van verdere deelname aan deze en andere ritten en evenementen, uitsluiten. Dus: normaal en rustig rijden. Onze Marshals controleren hierop! 

Helaas kunnen Vrachtwagens, legertrucks, (ook Daf YA126 en Unimogs) e.d. niet meedoen. Te groot en te zwaar. Heeft uw auto een sportuitlaat, ook dan kunt u BESLIST NIET meedoen. Gaat uw uitlaat onderweg stuk, ook dan einde oefening. 

Op onze routeboeken rust copyright en deze moeten aan het einde van de rit weer ingeleverd worden. Doet u dat niet dan sluit u een koop overeenkomst en moet u € 150,00 betalen. Het auteursrecht en de daarin genoemde verboden voor oneigenlijk gebruik en het kopiëren, fotograferen en vermeerderen, blijven wel van toepassing. HET IS VERBODEN ONZE ROUTE UP TE LOADEN NAAR WICILOKS E.D..

3. Reglement 
TEN STRENGSTE VERBODEN DOOR AKKERS EN WEILANDEN TE RIJDEN. 
TEN STRENGSTE VERBODEN IN BOS EN HEI VAN DE PADEN AF TE GAAN. WIJ HANTEREN DE GROENE CODE STRIKT ALS REGLEMENT. 

4. Reclamering en annulering 
bIJ inschrijven moet u een betaling voor de rit gelijk via Ideal voldoen voor reservering van uw deelnameplaats. Dit omdat wij maar 15 deelnemende auto's laten meedoen aan een rit van ons. Hoe de terugbetaling geregeld is bij afmelden staat hieronder vermeld.

Wie tot 4 dagen voor het evenement afmeld krijgt zijn betaling retour gestort minus 1,50 van de provisiekosten die wij betalen aan Ideal, de bankkosten van de Ideal storting en terugbetaalkosten die de bank ons berekend. Wie binnen de 3 dagen voor het evenement afmeld krijgt nog maar de helft teruggestort want juist nadat de rit als volgeboekt staat krijgen we zelden nog een nieuwe inschrijving.

5. Schadevergoeding 
De Recreatieve is alleen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar opzet of grove schuld en waarvoor wettelijke aansprakelijkheid geldt. De Recreatieve is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit afsluitingen, stakingen, transportproblemen, toeleveranciers, natuurrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging. 

6. Geschillen 
Nederlands recht is van toepassing op iedere overeenkomst tussen koper en de Recreatieve. Geschillen die niet in de minne kunnen worden geschikt, zullen onder arbitrage komen, dan wel voor de bevoegde rechter. Zulks ter bepaling door de Recreatieve, alsmede instantie en locatie. 

Algemeen Reglement: 

1.1 Waar in dit reglement wordt gesproken over inschrijver, deelnemer, bestuurder of navigator, wordt daaronder mede verstaan de inschrijfster enz.. 

1.2 Waar in dit reglement wordt gesproken over auto, voertuig etc. dan wordt bedoeld het voertuig waarin wordt deelgenomen. 

1.3 Waar in dit reglement wordt gesproken over het evenement en/of route dan worden bedoeld de Recreatieve routes. 

1.4 Wanneer wordt gesproken over de organisatie dan worden bedoeld alle mensen die zich bezighouden met het organiseren van de Recreatieve ritten en de vrijwilligers, tijdelijke krachten, freelancers en overige werknemers die werkzaamheden verrichten voor of ondersteunend aan het evenement. 

Artikel 2 - Inschrijvingen 
2.1 De inschrijving wordt pas definitief nadat het totaal voor het team verschuldigde inschrijfgeld is ontvangen. 

2.2 De organisatie behoudt zich het recht voor om de inschrijving te sluiten, wanneer het door haar beoogde aantal deelnemers is bereikt. 

2.3 Teruggave van het inschrijfgeld zal voor 90% plaatsvinden indien het evenement door de organisatie als gevolg van overmacht, of een andere aannemelijke reden, voor de start wordt afgelast en er geen vervangende datum wordt opgegeven voor die rit. 

2.4 Mocht de Recreatieve route worden gestaakt tijdens het evenement als gevolg van overmacht, calamiteiten, ongelukken etc. dan hebben de deelnemers geen recht op teruggave van het inschrijfgeld. 

2.5 Een beslissing tot staking/afgelasting van het evenement kan alleen door de organisatie worden genomen, deze is onherroepelijk en staat niet ter discussie. 

2.6 Bij annulering wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd. 

2.7 Inschrijvingen zijn niet overdraagbaar. Mocht er een wachtlijst zijn dan kan een schriftelijk verzoek worden ingediend bij de organisatie om de inschrijving over te dragen aan iemand op de wachtlijst. De organisatie is hiertoe niet verplicht en dit is mogelijk tot 4 dagen voor de start van het evenement, daarna niet meer. 

Artikel 3 - De auto 
3.1 Aan de Recreatieve ritten mag alleen worden deelgenomen met door de Rijksdienst voor het Wegverkeer Nederland goedgekeurde auto’s. 

3.2 De auto moet aan alle geldende wettelijke eisen voldoen. 

3.3 De deelnemende auto dient ten minste WA verzekerd te zijn overeenkomstig de bepalingen van de Wet zoals deze geldt in Nederland. 

3.4 De auto moet zijn voorzien van een Aansprakelijkheidsverzekeringen Motorvoertuigen. 

3.5 De APK van de auto waarin wordt deelgenomen moet geldig zijn tot minimaal 1 dag na afloop van het evenement. 

3.6 Er mag niet worden deelgenomen met motorfietsen of quads. 

3.7 Er mag alleen worden deelgenomen in auto´s met een maximum toelaatbaar gewicht (GVW) van 3500 kg. 

3.8 Het voldoen aan alle wettelijke eisen van het voertuig is volledig de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. Hiervoor kan de organisatie nimmer aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gesteld. Ook kan de organisatie nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor de controle op het voldoen aan alle wettelijke eisen van het voertuig waarin wordt deelgenomen. 

3.9 De auto waarin wordt deelgenomen mag niet voorzien zijn van sirenes, zwaailichten en/of andere installaties, opbouwen en aanbouwen die volgens wettelijke bepalingen niet zijn toegestaan. 

Artikel 4 - Reglementering 
4.1 Door inschrijving onderwerpen de deelnemers zich aan de bepalingen van dit reglement en nader door de organisatie schriftelijk gestelde aanvullingen. 

4.2 Het niet nakomen van reglementaire bepalingen kan directe uitsluiting van deelname aan het evenement ten gevolge hebben. 

4.3 Het is de deelnemers niet toegestaan de verkeersvoorschriften te overtreden. 

4.4 Het is de deelnemers niet toegestaan alcoholische dranken te nuttigen in de auto en/of onder invloed van alcohol en/of andere verboden middelen aan het verkeer deel te nemen. Dit geldt ook voor bijrijders/passagiers/navigator etc. 

4.5 Het is de deelnemers niet toegestaan zich onsportief en/of asociaal te gedragen en medeweggebruikers te hinderen. 

4.6 De deelnemers wordt aangeraden een reis- en ongevallen verzekering af te sluiten die voldoende dekking geeft bij eventuele calamiteiten, waaronder repatriëring van het voertuig en/of andere gelden schades tijdens het evenement. Indien een dergelijke verzekering eventuele schade niet dekt kan de organisatie hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld. 

4.7 De deelnemers dienen op buitenlandse routes te beschikken over een geldig paspoort en/of ID-kaart en deze bij zich te dragen gedurende het evenement. 

4.8 Het resultaat is nooit afhankelijk van snelheid en/of tijd. 

4.9 Het is niet toegestaan schade toe te brengen aan andermans auto en overige bezittingen. 

4.10 Het is niet toegestaan om documenten, opdrachten, routeboeken of welke documenten van de organisatie dan ook, te publiceren en/of te reproduceren en/of te gebruiken voor welke andere toepassing en/of evenement dan ook. 

4.11 Wanneer een hulpdienst, pechdienst, pechservice of welke vorm van verzekering en/of service weigert te helpen tijdens het evenement dan kan de organisatie hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld. 

4.12 Wanneer een verzekeraar een schade weigert uit te keren die door de deelnemer tijdens het evenement is opgelopen kan de organisatie hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld. 

4.13 Deelnemende chauffeurs zijn op de datum van de start minimaal 18 jaar oud. 

4.14 Mocht een verzekeringsmaatschappij en/of aanbieder van pechservice vergoeding, dekking en/of hulp weigeren aan de deelnemer, al dan niet wegens deelname aan de Recreatieve routes, dan kan de organisatie van het evenement hier nimmer voor aansprakelijk worden gesteld en/of verantwoordelijk worden gehouden. 

4.15 De organisatie voorziet niet in pechhulp, technische ondersteuning, repatriëring van persoon of voertuig en/of afslepen van voertuigen. 

4.16 Deelnemer stemt in met het publiceren en/of commercieel gebruik van foto’s door de organisatie waarop deelnemer kan zijn afgebeeld en doet hiermee afstand van het portretrecht. 

Artikel 5 - Uitsluiting aansprakelijkheid 
5.1 Door inschrijving doet elke deelnemer afstand van elk beroep op gerechtelijke instanties tegen de organisatie van de Recreatieve. 

5.2 De organisatie wijst elke verantwoording en elke verplichting af voor elk ongeval dat voor, tijdens of na het evenement wordt veroorzaakt door of aan de deelnemers, hun auto’s of meegevoerde voorwerpen. 

5.3 De organisatie wijst iedere verantwoording af voor overtredingen van de wettelijke voorschriften in landen die in de route zijn opgenomen. 

5.4 De deelnemers zijn volledig zelf verantwoordelijk voor enig ongeval of overtreding van wettelijke voorschriften en zullen de organisatie onmiddellijk inlichten indien ze bij een zodanig voorval zijn betrokken. 

5.5 De deelnemers zullen de organisatie nimmer aansprakelijk stellen voor enig actie of nalatigheid door hen begaan. 

5.6 De organisatie heeft geen verzekering afgesloten voor de routes waarop een beroep mogelijk is door deelnemers. 

5.7 De deelnemer is zich bewust van de inhoud van dit reglement en neemt te allen tijde zelf alle verantwoordelijkheid voor alle overtredingen die worden begaan tijdens het evenement. 

5.8 In de periode tot de start van het evenement alsook na afloop van het evenement zal de deelnemer te allen tijde zelf alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich nemen voor alle overtredingen die worden begaan alsook handelingen die worden verricht die het evenement schade toebrengen en/of de organisatie en mededeelnemers schade toebrengen. Dit betreft alle voorkomende schade waaronder (maar niet beperkt tot): materiële schade, naamschade, financiële schade, etc. 

5.9 De organisatie van het evenement kan nimmer aansprakelijk worden gesteld en/of verantwoordelijk worden gehouden voor de kwaliteit, gebreken, indeling etc. van de aangeboden routes en/of hotelkamers die bij het inschrijfgeld zijn inbegrepen. 

5.10 Deelnemer is er zich van bewust dat de route van het evenement onbekend is en voorafgaand aan het evenement niet wordt gecommuniceerd aan deelnemers. 

Artikel 6 - Uitvallen 
6.1 Bij uitvallen dient men ter voorkoming van misverstanden onmiddellijk alle reclame, stickers, schildjes etc. van de Recreatieve van de auto te verwijderen. 

6.2 De organisatie dient zo spoedig mogelijk telefonisch op de hoogte gebracht te worden bij uitvallen, aanrijding, ongeval en/of andere calamiteit. 

6.3 Kosten gerelateerd aan uitvallen zijn nooit verhaalbaar op de organisatie. 

6.4 De organisatie van het evenement verleent geen hulp bij pech of ongeval en kan daarvoor ook nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld. 

Artikel 7 – Geheimhouding 

7.1 Mocht een deelnemer voorafgaand of tijdens het evenement de plaats/locatie van een van de start of finishlocaties en/of (delen van) de route bekend/openbaar maken op welke manier dan ook, ongeacht hoe deelnemer deze informatie verkregen heeft, dan kan de organisatie de kosten van het organiseren en uitzetten van een nieuwe route en evenement, of een gedeelte daarvan, volledig verhalen op deze deelnemer met een minimumbedrag van € 10.000,-, zegge tienduizend Euro. 

Op de routeboeken rust copyrights. Deze moeten na de route worden ingeleverd. Elk ander gebruik dan tijdens het evenement is volgens de auteurswet van 1912 verboden en is wettelijk en misdrijf. Het kopiëren, fotograferen, uitgeven en elk ander gebruik van dit routeboek is zonder schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende verboden.